می خواهم بپرم در ابی پر جست وخیز زندگی

و چه دلنشین است رهسپار شدن با پروردگار بی همتایم

می خواهم تجربه کنم سقوط را که مرا به  اوج می کشاند

می خواهم بچشم اسمان را

یک بار هم من بالای سرماه

یک بار هم من رصد کنم ستارگان را

باری هم من مزه کنم پررررررررررواززززززز را

می خواهم بی بال پریدن را از برکنم................