مهم نیست از بلندی می ترسی یا نه

ارتفاع چشمم بالاس

هرکی ازش افتاد 

دیگه دیده نشد

....