حساب و کتاب دنیاروکه ورق میزنم از فرمول عدالتش خوشم اومد

هر چیزی رو بگیری که پشتش اه و التماسه

یه چیزی رو باید پس بدی که اسمش تقاصه...