هرگاه ستاره ای پرنور شد

ادمی به دنیا می اید

هرگاه ستاره ای سقوط کند

ادمی میمیرد

اری

اما ستاره ای ان دور دور هاست

که گاهی خاموش میشود

وگاه سوسو میزند

ان ستاره منم

نه زنده است

نه میمیرد

.........

امضا ملکه هارلی