در زندگی گاهی باخته ام...........

گاهی گریه کرده ام..........

گاهی بخشییده ام..............

گاهی فریب خورده ام..........

گاهی افتاده ام..........

گاهی درتنهایی هایم مرده ام..........

اما نه تب هاوگریه هایم بوی عاشقی میداد

نه باخت هایم معنای شکست خوردن داشت

 نه بخشیدن هایم از روی سادگی بود

ونه فراموش شدنی بود........

نه ساز های قلبم کوک بود

و نه دلیل بارش چشمانم معلوم

.

.

.

.

باید بگویم که همه درسی بود

وحال خوشحالم که خودم

هستم

یک من واقعی

شاید ساده

اما صادق

.

.

.


و این برایم کافیست